Réouverture sauna / Wiedereröffnung Saunabereich

Léiw Clienten,

Mir hunn déi grouss Freed Iech matdeelen ze kënnen dass eise Saunaberäich erëm säit dem 4. Januar 2016 op ass. Well d’Aarbechten an der Schwemm awer nach undaueren an fir eventuell Onannehmlechkeeten ze kompenséieren huet de Comité decidéiert bis zum Ofschloss vun den Aarbechten en Superreduzéierten Tarif vun 7,50€ ze offréieren fir eng maximal Openthaltsdauer vun 5 Stonnen. Mir hoffen Iech demnächst nees bei eis begréissen ze dierfen.

Chers clients,

C’est avec un grand plaisir que nous pouvons vous annoncer la réouverture de notre espace sauna depuis le 4 janvier 2016.  Les travaux à la piscine continuent – raison pour laquelle le Comité a décidé de fixer un tarif unique pour les visiteurs du sauna de 7,50€ pour une durée maximale de 5 heures jusqu’à la fin des travaux. Nous espérons pouvoir vous accueillir prochainement dans nos installations.

Sehr geehrte Kunden,

Wir haben die Freude Ihnen mitteilen zu dürfen dass unser Saunabereich seit dem 4. Januar 2016 wieder zu Ihrer Verfügung steht. Die Arbeiten im Schwimmbad gehen wie geplant voran. Um eventuelle Unannehmlichkeiten zu kompensieren hat das Komitee entschieden eine stark reduzierte Eintrittsgebühr von 7,50€ für 5 Stunden festzulegen bis die Arbeiten abgeschlossen sind. Wir hoffen Sie bald wieder in unseren Räumlichkeiten empfangen zu dürfen.