Construction d’une annexe sport-loisir / Bau von Freizeitsport-Räumlichkeiten

Zanter ongeféier 2 Joer këmmert de Syndikat ‚Centre de Natation An der Schwemm‘ sech ëm d’Ëmsetzung vun den Fräizäit-Sportsaktivitéiten vun de Gemengen Beetebuerg a Leideleng.

Dës Sparte ass a stänneger Evolutioun – an d’Ufro ass méi héich wéi d’Offer sou dass déi aktuell Raimlechkeeten déi eis zur Verfügung stinn net méi duer ginn. Aktuell sinn iwwer 90% vun de Cours’en ausgebucht. Dofir huet de Comité decidéiert en zousätzlechen Raum ze schafen wou d’Bierger virun allem aus den 2 Membersgemengen kënnen hirem Fräizäitsport nogoen.

Dësen Projet gëtt an Zesummenaarbecht zwëschen den 2 Gemengen Beetebuerg a Leideleng realiséiert a gëtt och vum Sportsministère ënnerstëtzt.

Zousätzlech ginn um éischte Stack administrativ Büroen gebaut.


Seit ungefähr 2 Jahren kümmert sich das Gemeindesyndikat ‚Centre de Natation An der Schwemm‘ um die Umsetzung der sportlichen Freizeitaktivitäten der Gemeinden Bettemburg und Leudelingen.

Da der Freizeitsport im ständigen Aufschwung ist, ist es dem Syndikat zurzeit leider nicht mehr möglich der steigenden Anfrage Folge zu leisten. Aktuell sind über 90% der Kurse ausgebucht – und so hat das Komitee entschieden einen eigenen Saal zur Ausübung der Freizeit Aktivitäten zu bauen.

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit der Gemeinden Bettemburg und Leudelingen durchgeführt und wird vom Sportsministerium unterstützt.

Zusätzlich werden im Obergeschoss administrative Räumlichkeiten geschaffen.


Depuis 2 années le syndicat intercommunal ‘Centre de Natation An der Schwemm’ Bettembourg – Leudelange se charge également de la mise en œuvre des activités de sport-loisir des communes de Bettembourg et Leudelange.

Comme ce domaine est en pleine évolution – et comme les disponibilités des salles et infrastructures existantes ne peuvent plus répondre aux besoins réels, le Comité et le bureau du syndicat ont décidé de construire une annexe à la piscine pour permettre aux citoyens d’exercer des activités de sport-loisir. Sur tous les cours actuellement offerts plus de 90% des places disponibles sont réservées. Cette nouvelle salle permettra aux communes d’étendre l’offre existante.

Le projet est réalisé par les communes de Bettembourg et de Leudelange et sera soutenu par le Ministère des Sports.

En complément des bureaux administratifs seront réalisés au premier étage.

 width=