Vum 4.10.2021 un / vom 4.10.2021 an / à partir du 4.10.2021

Léiw Clienten, Hei e puer nëtzlech Informatiounen:
Sport-Loisir
De 4. Oktober ginn eis Sportscoursen erëm un. All eis Coursen – ausser de Kannercoursen – déi zu Beetebuerg ofgehale ginn ënnertsinn dann dem COVID-Check Regime. Eis Chargéeën kontrolléieren am Agang vum Sall Ären COVID Certificat. Mir bieden dofir ëm Äert Versteesdemech.
Mir weisen drop hin dass mir just Leit kënnen unhuelen déi geimpft, geheelt oder e valabelen Test-Certifikat bei sech hunn. E PCR Test huet eng Validitéit vun 72 Stonnen, e Schnelltest vun 48 Stonnen. Et ass aktuell net méiglech sech bei eis op der Platz ze testen oder testen ze loossen.
Sauna
Ab dem 4. Oktober ass eisen Sauna-Beräich och COVID-Check. Mir kënnen dofir rëm méi Clienten unhuelen an et muss keng Reservatioun méi am Viraus gemaach ginn. Mir kënnen dann och nees 4 Leit zesummen an eng Kabinn loossen. Eisen Hamam bleift awer virleefeg nach zou. Et ginn och an enger éischter Phase keng Opgëss gemaach.
Och hei weisen mir drop hin dass mir just Leit kënnen unhuelen déi geimpft, geheelt oder e valabelen Test-Certificat bei sech hunn. E PCR Test huet eng Validitéit vun 72 Stonnen, e Schnelltest vun 48 Stonnen. Et ass aktuell net méiglech sech bei eis op der Platz ze testen oder testen ze loossen.
Sehr geehrte Kunden,
Anbei ein paar nützliche Informationen:
Sport-Loisir
Am 4. Oktober starten unsere Sportkurse wieder. Alle unsere Kurse – mit Ausnahme der Kinderkurse – die in Bettemburg stattfinden, unterliegen dem COVID-Check-Regime. Unsere Kursleiter werden Ihr COVID-Zertifikat am Eingang der Sporthalle überprüfen. Wir bitten diesbezüglich um Ihr Verständnis.
Wir weisen darauf hin, dass wir nur Personen annehmen können, die geimpft, geheilt oder über ein gültiges Testzeugnis verfügen. Ein PCR-Test hat eine Gültigkeit von 72 Stunden, ein Schnelltest von 48 Stunden. Es ist derzeit nicht möglich, einen Test bei uns vor Ort vorzunehmen oder sich testen zu lassen.
Sauna
Ab 4. Oktober ist auch unser Saunabereich COVID-Check. Wir können daher mehr Kunden aufnehmen als bisher und es ist keine vorherige Reservierung mehr erforderlich. Wir können auch den gleichzeitigen Besuch von 4 Personen in einer Kabine erlauben. Unser Hamam bleibt jedoch vorerst geschlossen. In einer Anfangsphase werden keine Aufgüsse gemacht.
Auch hier weisen wir darauf hin, dass wir nur Personen aufnehmen können, die geimpft, geheilt oder über ein gültiges Testzeugnis verfügen. Ein PCR-Test hat eine Gültigkeit von 72 Stunden, ein Schnelltest von 48 Stunden. Es ist derzeit nicht möglich, einen Test bei uns vor Ort vorzunehmen oder sich testen zu lassen.
Chers clients,
En annexe certaines informations utiles:
Sport-Loisir
Nos courssportifs reprennent le 4 octobre. Tous nos cours – à l’exception des cours enfants – qui ont lieu à Bettembourg sont soumis au régime de contrôle COVID. Nos chargés vérifieront votre certificat COVID à l’entrée de la salle de sport. Nous vous demandons votre compréhension à ce sujet.
Nous tenons à préciser que nous ne pouvons accepter que les personnes qui ont été vaccinées, guéries ou qui ont un certificat de test valide. Un test PCR est valable 72 heures, un test rapide 48 heures. Il n’est actuellement pas possible d’effectuer un test sur place ou de se faire tester sur site.
Espace Sauna
Notre espace sauna fera également l’objet d’un contrôle COVID à partir du 4 octobre. Nous pouvons donc accepter plus de clients qu’auparavant et aucune réservation préalable n’est requise. Nous pouvons également permettre l’accès à 4 personnes simultanément dans une cabine. Cependant, notre hammam restera fermé pour le moment. Aucune projection n’est faite dans la phase initiale.
Encore une fois, nous tenons à préciser que nous ne pouvons accepter que les personnes qui ont été vaccinées, guéries ou qui ont un certificat de test valide. Un test PCR est valable 72 heures, un test rapide 48 heures. Il n’est actuellement pas possible d’effectuer un test sur place ou de se faire tester sur site.