Neit COVID Gesetz vum 11.03.2022 / Neues COVID-Gesetz vom 11.03.2022 / Modification loi COVID du 11.03.2022

Léiw Clienten,
 
Mir informéieren iech driwwer dass aktuell keen COVID-Check méi néideg ass fir bei eis an d’Schwemm, an d’Sauna oder an de Sport-Loisir ze kommen. Et bleift och derbäi dass aktuell keng Reservatiounen fir Schwemm a Sauna néideg sinn.
 
Mir freeën eis op äre Besuch!
Sehr geehrte Kunden,
 
Wir informieren Sie, dass derzeit kein COVID-Check mehr erforderlich ist um in unser Schwimmbad, unsere Sauna oder unser Sportfreizeitzentrum zu kommen. Zu beachten ist auch, dass derzeit keine Reservierungen für das Schwimmbad und die Sauna erforderlich sind.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Chers clients,
 
Nous vous informons qu’un contrôle COVID n’est actuellement plus requis pour venir à notre piscine, au sauna ou au Sport-Loisir. À noter également qu’aucune réservation n’est actuellement requise pour accéder à la piscine et au sauna.
 
Nous attendons votre visite!