Reaktioun op d’Energiekris / mesures dans le cadre de la crise énergétique / Maßnahmen zur Energiekriese

(L)

Léiw Clienten,

Am Kader vun der Energiekris an den erfuerderlechen Spuermosnamen hu mir als Schwemm vun de Gemengen Beetebuerg / Leideleng eis Mesuren geholl fir en Deel Energie ze spueren. Ab dem Méinden 3. Oktober 2022, a bis op Weideres, wäerten folgend Neierungen bei eis kommen:

Schwemm:

– Mir setzen d’Temperatur vum Waasser ëm 1 Grad erof;

Sauna:

– Eis Sauna bleift ab dem 3. Oktober all Méinden zou,

– Vun Dënschdes bis Freides abegraff ass eis Sauna vun 14.00 Auer – bis 22.00 Auer op;

– De Weekend änneren mir virleefeg näischt un den Auerzäiten vun der Sauna.

Verschiddenes:

Eise Syndikat huet schonn an de leschten Joeren verschidde Moossnamen geholl fir Energie ze spueren. Mir hunn zanter 6 Joer eis komplett Beliichtung op LED Luuchten ëmgeschalt an domat och schonn an de leschte Joren vill Energie gespuert;

– Mir hunn och am Joer 2016 d’Isolatioun vum Gebai verbessert a punktuell Schwaachstellen ewechgeholl déi mir bei enger Thermographie festgestallt haten.

Mir hoffen dass mir zesumme mat iech duerch dës Energiekris kommen a géifen eis wënschen dass dir eis weider trei bleift.

De Comité an d’Direktioun vun der Schwemm.

(F)

Chers clients,

Dans le contexte de la crise énergétique et des mesures économies nécessaires, notre syndicat de la piscine de Bettembourg / Leudelange, avons pris des mesures pour économiser de l’énergie. À partir du lundi 3 octobre 2022 et jusqu’à nouvel ordre, les mesures seront d’application :

Piscine :

– Nous baissons la température de l’eau de 1 degré ;

Sauna:

– Notre sauna sera fermé tous les lundis à partir du 3 octobre;

– Du mardi au vendredi inclus, notre sauna est ouvert de 14h00 à 22h00 ;

– Les horaires du week-end resteront inchangés pour le moment.

Divers:

Au courant des dernières années notre syndicat a déjà pris plusieurs mesures pour économiser l’énergie. Depuis 6 ans, nous avons remplacé notre éclairage complet par des lampes à LED ce qui a mené à d’importantes économies d’énergie;

– Nous avons également amélioré l’isolation du bâtiment en 2016 et supprimé des points faibles spécifiques que nous avions détectés lors d’une thermographie.

Nous espérons que nous traverserons cette crise énergétique avec vous et espérons que vous nous restiez fidèles.

Le comité et la direction du syndicat.

(D)

Sehr geehrte Kunden,

Im Zusammenhang mit der Energiekrise und den notwendigen Sparmaßnahmen hat unser Syndikat Bettemburg / Leudelange Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen. Ab Montag, dem 3. Oktober 2022 und bis auf Weiteres gelten folgende Maßnahmen:

Schwimmbad:

– Wir senken die Wassertemperatur um 1 Grad;

Sauna:

– Unsere Sauna bleibt ab dem 3. Oktober jeden Montag geschlossen;

– Von Dienstag bis einschließlich Freitag hat unsere Sauna von 14:00 bis 22:00 Uhr geöffnet;

– Die Öffnungszeiten am Wochenende bleiben vorerst unverändert.

Verschiedenes:

In den vergangenen Jahren hat unser Syndikat bereits einige Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen. Seit 6 Jahren haben wir unsere komplette Beleuchtung durch LED-Lampen ersetzt, was zu erheblichen Energieeinsparungen geführt hat;

– Auch die Isolierung des Gebäudes haben wir 2016 verbessert und gezielte Schwachstellen beseitigt, die wir bei einer Thermografie festgestellt hatten.

Wir hoffen, dass wir zusammen diese Energiekrise überstehen und hoffen, dass Sie uns auch weiterhin treu bleiben.

Das Komitee und die Geschäftsleitung.