Sauna: Mir schenken iech eng Stonn* / wir schenken Ihnen eine Stunde* / nous vous offrons une heure*

*

(L)
Léiw Clienten,
Eis Energiespuermoossnamen an der Sauna sinn zanter enger Woch aktiv. Mir sinn eis bewosst dass verschidden Mesuren aus der Sicht vum Client net optimal sinn mais leider musse mir zesummen verschidden Kompromësser agoen fir gut duerch dës Zäit ze kommen. Als kleng Kompensatioun huet eise Comité décidéiert de Clienten déi virun 16.00 Auer an eis Sauna kommen 1 Stonn ze schenken. Dat heescht : All Client dee vun Dënschdes bis Freides virun 16.00 Auer seng Entrée bezillt dierf fir de selwechten Tarif wéi gewinnt 1 Stonn méi laang bleiwen. Dës Upassung ass ab haut, Dënschden, den 10. Oktober 2022 aktiv a gëlt bis op Weideres.
Mir hoffen dass mir iech mat dëser Mesure eng Freed maachen a freeën eis op ären nächste Besuch.
(D)
Sehr geehrte Kunden,
Seit einer Woche sind unsere Energie-Sparmaßnahmen in der Sauna vor aktiv. Uns ist bewusst, dass gewisse Maßnahmen aus Kundensicht nicht optimal sind, aber leider müssen wir gemeinsam Kompromisse eingehen, um den Betrieb aufrecht zu halten. Als kleine Entschädigung hat unser Komitee beschlossen, Kunden, die zwischen Dienstag und Freitag vor 16:00 Uhr in unsere Sauna kommen, 1 Stunde zu schenken. Das bedeutet: Alle Kunden, die ihren Eintritt vor 16.00 Uhr bezahlen, dürfen zum gleichen Tarif 1 Stunde länger bleiben als gewohnt. Diese Anpassung gilt ab heute, Dienstag, 10. Oktober 2022, und gilt bis auf Weiteres.
Wir hoffen, dass wir ihnen mit dieser Maßnahme eine Freude machen und freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
(F)
Chers clients,
Nos mesures d’économie d’énergie dans le sauna sont actives depuis une semaine. Nous sommes conscients que certaines mesures ne sont pas optimales du point de vue du client, mais nous devons malheureusement faire des compromis ensemble afin de maintenir le fonctionnement des installations. En guise de petite compensation, notre comité a décidé d’accorder 1 heure gratuite aux clients qui se présentent à notre sauna avant 16h00. Cela signifie : Tous les clients qui paient leur entrée en semaine du mardi au vendredi avant 16h00 peuvent rester 1h de plus que d’habitude au même tarif. Cet ajustement est effectif à compter d’aujourd’hui, mardi 10 octobre 2022 et s’appliquera jusqu’à nouvel ordre.
Nous espérons que nous vous rendrons heureux avec cette mesure et nous nous réjouissons de votre prochaine visite.