Superdreckskëscht

(L)
D’Schwemm Beetebuerg-Leideleng setzt sech fir en nohaltegen Ëmgang mat de Ressourcen an.
No engem Audit am Oktober 2023 krut eis Schwemm och fir d’Joer 2023/2024 de Label ‚Superdreckskëscht‘ fir eng transparent a propper Gestioun vun den Offäll.
Mir erënneren an dësem Zesummenhang och drun dass mir bei eisen Produiten déi mir verkafen sou vill wéi méiglech op biologesch a regional Produkter setzen.
(F)
Le centre de natation ‘An der Schwemm Beetebuerg-Leideleng’ s’engage pour une utilisation durable des ressources.
Ainsi, après un audit en octobre 2023, nous avons reçu de nouveau pour l’année 2023/2024 le label „Superdreckskëscht" pour une gestion transparente et propre des déchets.
Dans ce cadre, nous rappelons également que nous vendons au maximum des produits bio et régionaux.
(D)
Das Schwimmzentrum „An der Schwemm Beetebuerg-Leideleng“ setzt sich für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein.
Somit haben wir nach einer Prüfung im Oktober 2023 erneut das „Superdreckskëscht“-Label für den Zeitraum 2023/2024 erhalten welches unsere transparente und saubere Abfallwirtschaft bestätigt.
In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass wir möglichst Bio- und Regionalprodukte verkaufen.
 width=