Update 29.05.2020 /Réouverture vun der Schwemm / Wiedereröffnung des Schwimmbads / Réouverture de la piscine

Léiw Clienten,

Wéi versprach schaffe mir un engem Konzept dat iech et erméiglecht an noer Zukunft ärem Sport erëm kënnen nozegoen. Dëst Konzept wäert Organisatoresch-, Sécherheets- an Hygiènselementer hunn fir dass mir iech erméigleche kënnen ären Hobby an aller Sécherheet ze bedreiwen.

Mir bieden iech dofir nach ëm e bësse Gedold mais kënnen iech schonn aktuell folgend Informatiounen ginn:

Schwemm

Eis Schwemm wäert nom 15.06. opgoen. Mir hunn eis järlech Revisioun – déi mir normalerweis am Summer maachen – virgezunn. Wa mir keen Imprevu kréien da si mir an ongeféier 2 Wochen komplett fäerdeg a brauchen am Summer och net nach eemol zou ze maachen. Parallel schaffe mir un engem Sécherheets an Hygiènskonzept laut de Virgaben vum Gesondheetsministère.

Sport-Loisir

Och hei wäerte mir aller Viraussiicht no de 15.06 erëm prett sinn fir iech kënnen e klengen Summerprogramm unzebidden. Et ass aktuell leider net méiglech eis gewinnten Coursen erëm opzehuelen well mir am Respekt vum Social-Distancing net déi gewinnten Kapazitéiten zur Verfügung hunn. Och beim Sport gëllt et de gewinnten Sécherheetsofstand ze halen. Aschreiwungen wäerten ab dem Méinden, 8.6. méiglech sinn. Mir kommunikéieren iech weider Detailer Enn nächster Woch.

Sauna

Eis Sauna muss leider bis op Weideres nach zou bleiwen. Wéi dir bestëmmt gehéiert hutt konnt eis Regierung de Volet ‘Wellness’ nach net fräi ginn.

——–

Sehr geehrte Kunden,

Wie versprochen arbeiten wir an einem Konzept, welches Ihnen erlauben wird Ihren Sport in naher Zukunft wieder betreiben zu können. Dieses Konzept enthält Organisatorische-, Sicherheits- und Hygieneelemente, damit Sie Ihr Hobby wieder in aller Sicherheit betreiben können.

Wir bitten Sie noch um etwas Geduld, können Ihnen aber vorab folgende Informationen geben:

Schwimmbad

Unser Schwimmbad wird nach dem 15.06. wieder öffnen. Wir haben unsere jährliche Inspektion vorgezogen – welche wir normalerweise im Sommer erledigen. Wenn wir keine unverhofften Zwischenfälle haben sollten, dann sind wir in etwa 2 Wochen bereit und müssen im Sommer nicht noch einmal schließen. Parallel dazu arbeiten wir an einem Sicherheits- und Hygienekonzept gemäß den Vorgaben des Gesundheitsministeriums.

Sport-Loisir

Am 15.06. Sind wir wieder bereit für die Wiederaufnahme von Kursen. Leider wird es derzeit nicht möglich sein unser gewohntes Programm anzubieten, da wir in Bezug auf die soziale Distanzierung nicht über die nötigen Flächen verfügen. Auch im Sport ist es wichtig den üblichen Sicherheitsabstand einzuhalten. Wir werden Ihnen aber ein reduziertes Sommerprogramm anbieten können. Anmeldungen sind ab Montag, dem 8.6.2020 möglich. Wir werden Ende nächster Woche weitere Details mitteilen.

Sauna

Leider muss unser Saunabereich bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Wie Sie vielleicht gehört haben, konnte der Bereich « Wellness » seitens der Regierung noch nicht wieder freigegeben werden.

———

Chers clients,

Comme promis, nous travaillons sur un concept qui vous permettra de reprendre votre sport préféré dans un futur proche. Ce concept contient des éléments d’organisation, de sécurité et d’hygiène afin que vous puissiez exercer votre loisir en toute sécurité.

Nous vous demandons encore un peu de patience, mais pouvons déjà vous donner les informations suivantes:

Piscine

Notre piscine sera fermée au moins jusqu’au 15 juin. Nous avons anticipé notre inspection annuelle que nous réalisons habituellement en été. Si nous n’aurons pas d’imprévus, nous serons prêts dans environ 2 semaines et ne serons pas obligés de fermer à nouveau en été. En parallèle, nous travaillons sur un concept de sécurité et d’hygiène conforme aux directives du Ministère de la Santé.

Sport Loisir

Le 15 juin nous serons prêts à reprendre des cours. Malheureusement, il ne sera pas possible d’offrir notre programme habituel pour le moment car nous n’avons pas l’espace requis en vue du respect de la distance sociale. Tout comme dans la vie quotidienne, il est important de respecter la distance de sécurité habituelle dans le sport. Cependant, nous pourrons vous offrir un programme d’été réduit. Les inscriptions seront possibles à partir du lundi 8 juin 2020. Nous fournirons plus de détails fin de la semaine prochaine.

Sauna

Malheureusement, notre espace sauna doit rester fermé jusqu’à nouvel ordre. Comme vous l’avez peut-être entendu, le gouvernement n’a pas encore pu donner feu vert pour la réouverture des installations de bien-être.