Wiedereröffnung nach der COVID-19 Schliessung

Léiw Clienten,

Nodeems d’Regierung gëschter ugekënnegt huet dass ënnert anerem d’Fitness’en dierfen opgoen schaffe mir aktiv un engem Plang wéi mir och deelweis eis Dieren rëm kënnen fir iech opmaachen. Leider sinn déi offiziell Texter vum Reglement Grand-Ducal nach net disponibel, dofir kënne mir aktuell nach keng Detailer ginn wéi dat ganzt wäert oflafen. Mir bieden iech nach ëm e bësse Gedold a wäerten iech esou séier wéi méiglech Bescheed ginn wéini mir rëm dierfen fir iech do sinn.

Chers clients;

Après l’annonce du gouvernement sur la prochaine étape du déconfinement, nous travaillons activement sur une stratégie de réouverture de notre espace Fitness. Malheureusement, les textes officiels du règlement grand-ducal ne sont pas encore disponibles et nous ne pouvons pas donner plus de détails à l’heure actuelle. Nous vous demandons encore un peu de patience, nous vous informerons dès que possible lorsque nous serons prêts pour pouvoir vous accueillir de nouveau.

Sehr geehrte Kunden;

Nach der Ankündigung der Regierung zur nächsten Phase der Dekonfinierung arbeiten wir aktiv an einer Strategie zur Wiedereröffnung unseres Fitnessbereichs. Leider sind die offiziellen Texte der großherzoglichen Verordnung noch nicht verfügbar und wir können im Moment keine weiteren Angaben machen. Wir bitten Sie noch um etwas Geduld, wir werden Sie so schnell wie möglich informieren, wann wir Sie wieder bei uns empfangen zu können.