Update 10.06.2020 / d’Schwemm geet nees op / Wierderöffnung Schwimmbad / Réouverture piscine

Léiw Clienten,

Ab nächstem Méinden, dem 15. Juni 2020 maache mir eis Schwemm erëm op. D’Ëffnungszäiten si vu Méindes bis Freides all Kéier vun 12-20 Auer oder Samschdes vun 10-18 Auer.

Wéinst der Sanitärer Kris deele mir de Programm a 4 Plagen pro Dag op. Den Detail fann dir a folgendem Plang:

 width=

De grousse Baseng ass exklusiv fir d‘Schwëmmer reservéiert. Mir zéien 5 Bunnen am Baseng a pro Bunn dierfen maximal 2 Schwëmmer zur gläicher Zäit am Waasser sinn. Eng normal Entrée kascht wéi och bis elo 4,50€ fir en Erwuessenen an 2,50€ fir e Kand oder Jugendlechen. Kanner a Jugendlecher mussen obligatoresch vun engem Erzéiungsberechtegten Erwuessenen begleet ginn.

Famillen déi ënnert engem Daach liewen kënnen och de Nëtschwëmmerbaseng reservéieren an do spillen planschen oder schwammen. Leider musse mir d’Rutschban an de Babybaseng an enger éischter Phase nach zou loossen.

D’Reservatiounen mussen per Telefon gemaach ginn ënnert der Nummer 265 295 210. Mir kënne leider keng Leit unhuelen déi net am Viraus reservéiert hunn. Aus organisatoresche Grënn kennen d‘Reservatiounen maximal 1 Woch am Viraus gemaach ginn.

Dëse Plang gëllt provisoresch bis zum 15.07. Duerno musse mir kucken ob mir d’Mesuren mussen upassen oder ob mir weider esou kënne fueren.

Sehr geehrte Kunden,

Am kommenden Montag, dem 15. Juni 2020, werden wir unser Schwimmbad wieder öffnen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr oder Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Aufgrund der Sanitären Krise teilen wir das Programm in vier Abschnitte pro Tag auf. Das Detail finden Sie im folgenden Plan:

 width=

Das große Becken ist ausschließlich den Schwimmern vorbehalten. Wir ziehen 5 Bahnen im Becken. Pro Bahn dürfen maximal 2 Schwimmer gleichzeitig im Wasser sein. Der reguläre Eintritt kostet wie bisher 4,50 € für einen Erwachsenen und 2,50 € für ein Kind oder Jugendlichen. Kinder und Jugendliche müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Familien, die unter einem Dach leben, können auch das Nichtschwimmbecken reservieren und spielen, schwimmen oder planschen kommen. Leider können wir in einer ersten Phase die Rutsche und das Babybecken noch nicht öffnen.

Reservierungen müssen telefonisch unter der Nummer 265 295 210 vorgenommen werden. Leider können wir keine Personen akzeptieren, die nicht im Voraus gebucht haben. Aus organisatorischen Gründen können Reservierungen nur bis zu 1 Woche im Voraus getätigt werden.

Diese Bestimmungen gelten vorläufig bis zum 15.07.2020. Danach werden wir sehen, ob wir die Maßnahmen anpassen müssen oder ob wir sie beibehalten werden.

Chers clients,

Lundi prochain, le 15 juin 2020, nous rouvrirons notre piscine. Les heures d’ouverture seront du lundi au vendredi de 12 à 20 heures et le samedi de 10 à 18 heures.

En raison de la crise sanitaire, nous divisons le programme en quatre sections par jour. Vous trouverez les détails dans le plan suivant:

 width=

Le grand bassin est exclusivement réservé aux nageurs. Nous allons tirer 5 voies dans le bassin. Un maximum de 2 nageurs par voie est autorisé dans l’eau à la fois. L’entrée coûte 4,50 € pour un adulte et 2,50 € pour un enfant ou un adolescent. Les enfants et les adolescents doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent responsable.

Les familles vivant sous un même toit peuvent également réserver le bassin d’apprentissage pour jouer, nager ou éclabousser. Dans une première phase, nous ne sommes pas encore en mesure d’ouvrir le toboggan et la pataugeoire.

Les réservations se font exclusivement par téléphone au numéro 265 295 210. Malheureusement, nous ne pouvons accepter aucune personne n’ayant pas réservé à l’avance. Pour des raisons d’organisation, les réservations ne peuvent être effectuées qu’une semaine à l’avance.

Ce règlement est valable jusqu’au 15.07.2020. Nous verrons par après si nous devons ajuster ces mesures ou si nous les conserverons.