Sportcourse / Sportkurse / Cours sportifs – Schwemm a Sport-Loisir / Schwimmbad und Sport-Loisir / Piscine et Sport-Loisir

Léiw Clienten,
De Programm fir eis Sportscoursen kënnt nach virum Weekend eraus. D’Coursen wäerten Méindes, den 4. Oktober 2021 ufänken an d’Aschreiwungen sinn ab dem 20. September méiglech. Wéi ëmmer hunn d’Awunner aus de Gemengen Beetebuerg a Leideleng e Virrecht fir sech anzeschreiwen bis Méindes den 27. September abegraff. Duerno sinn d’Aschreiwungen och fir Leit op déi net an enger vun eisen 2 Membersgemengen wunnen.
 
 
Sehr geehrte Kunden,
Das Programm unserer Sportkurse wird noch vor dem Wochenende veröffentlicht werden. Die Kurse beginnen am Montag, den 4. Oktober 2021. Anmeldungen sind ab dem 20. September möglich. Wie üblich haben die Einwohner der Gemeinden Bettemburg und Leudelange das Vorrecht, sich bis Montag, 27. September, anzumelden. Danach sind Anmeldungen für Personen, die nicht in einer unserer 2 Mitgliedsgemeinden wohnen möglich.
 
 
Chers clients,
Le programme de nos cours sportifs sera publié avant le week-end. Les cours débuteront le lundi 4 octobre 2021 et les inscriptions seront possibles à partir du 20 septembre. Comme d’habitude, les habitants des communes de Bettembourg et Leudelange ont le droit de préinscription jusqu’au lundi 27 septembre. Après cette date, les inscriptions sont également ouvertes pour les personnes qui n’habitent pas dans l’une de nos 2 communes membres.