Fermeture mercredi 27.10.2021 vun 12-14 Auer / Schliessung Mittwoch, dem 27.10.2021 von 12-14 Uhr / An der Schwemm

Léiw Clienten, aus organisatoresche Grënn hu mir e Mëttwoch, den 27.10.2021 vun 12-14 Auer zou. Mir entschëllegen eis a bieden ëm äert Verständnis.
Sehr geehrte Kunden, aus organisatorischen Gründen haben wir am Mittwoch, 27.10.2021 von 12-14 Uhr geschlossen. Wir entschuldigen uns und bitten um Ihr Verständnis.
Chers clients, pour des raisons d’organisation interne nous sommes fermés le mercredi 27.10.2021 de 12h à 14h. Nous nous excusons et demandons votre compréhension.